Logo

Informacje

Kim jest komornik sądowy?


Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym, wykonując czynności egzekucyjne (egzekucje) w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

Komornik zajmuje się czynnościami egzekucyjnymi oraz czynnościami przekazanymi na podstawie odrębnych przepisów do których zaliczamy między innymi prowadzenie spisu inwentarza, sporządzanie protokołów stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia, doręczanie zawiadomień sądowych oraz innych dokumentów. Komornik wykonuje swój zawód na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Najczęstsze pytania:


Czym zajmuje się komornik sądowy?

Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń. Wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych. Sporządza protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora. Doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia a także inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Na wniosek organizatora licytacji sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami. Weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego rozpoczyna się od złożenia wniosku o wszczęcie postępowania, zawierającego wykaz należności wynikających z załączonego tytułu wykonawczego. We wniosku należy zawrzeć informacje o znanych składnikach majątku dłużnika( np. miejscu pracy,posiadanych pojazdach, nieruchomościach, przysługujących mu wierzytelnościach) co znacznie przyspieszy postępowanie i pozwoli komornikowi skuteczniej wyegzekwować zasądzone należności. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy, czyli oryginał wyroku zaopatrzony w klauzulę wykonalności oraz, w przypadku gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika- pełnomocnictwo, a w przypadku, gdy wierzycielem jest osoba prawna- aktualny odpis KRS.

Jakie są koszty działalności egzekucyjnej?

Na koszty działalności egzekucyjnej komornika składają się opłaty egzekucyjne oraz zwrot wydatków gotówkowych. Kwestię tę dokładnie reguluje Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.)

Czy mam prawo wyboru komornika?

Art. 8 ust. 5 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. mówi, że “Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego”.

Ewa Szeremietiew-Kurza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku