Logo

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Szeremietiew-Kurza ul. Marjańskiego 3 lok. 409, 15-402 Białystok
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Pana Romana Kwiecińskiego, z którym możne się skontaktować poprzez e-mail: iod.bialystok.016@komornik.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest :
  • art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • art. 6 ust. 1 pkt. e – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty publiczne lub odpowiednie organy, w takim zakresie , w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych , które spoczywają na Administratorze danych osobowych lub w oparciu o zakres wyrażonej zgody.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Zgodnie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011r.w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych [ tj. Dz.U. z 2016r. poz. 370] okres przechowywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych liczy się od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie lub zamknięto urządzenie ewidencyjne. Zgodnie z ust. 2 cyt. § 8 przepisu ust. 1 nie stosuje się do akt spraw, w których egzekucję umorzono na podstawie art. 883 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.5). Okres przechowywania tych akt liczy się dopiero po całkowitym rozliczeniu depozytu. Zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 w.w. rozporządzenia Dokumentacja kategorii A jest przechowywana przez okres 10 lat. Dokumentacja kategorii B jest przechowywana przez okres 5 lat, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, w których przeprowadzono pierwszą licytację, która jest przechowywana przez okres 10 lat.
 7. Zgonie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych podmiot , którego dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych podmiot , którego dane są przetwarzane ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez komornika sądowego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. Zgodnie z art. 761 § 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego [ Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.] organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.
  Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji [Dz.U. z 1997r., Nr 133, poz. 882; tj. 2017 r. poz. 1277, z późn.zm.] organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rentowe, o których mowa w art. 476 sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego [Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.], banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty prowadzące działalność maklerską, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również inne instytucje są obowiązane na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Przepis art. 762 k.p.c. kara grzywny za odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji albo udzielenie informacji fałszywych ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
  Zgodnie z art. 762 k.p.c. za nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji przewidzianych w artykule 761 k.p.c. albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez komornika grzywną do pięciuset złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu.
  Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.
 10. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.